Vloženo dne: 24.8.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření.

Mimořádné opatření se vydává v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR a v Evropě, která je výrazně ovlivněna šířením varianty delta, která je charakterizována vyšší přenosností.

1. Přítomnost diváků ve sportovních halách je povolena za následujících podmínek:
1.1. maximální přípustný počet přítomných diváků ve sportovní hale nesmí být vyšší než 3000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 100 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni;
1.2. v případě, že se akce koná ve sportovní hale s větší kapacitou sedících diváků než 3000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit až 100 % kapacity sedících diváků, pokud všichni diváci nad limit 3000 osob splňují podmínku podle bodu 3/3.1.3 a 3.1.4.; všichni diváci musí být usazeni;
1.3. zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 3; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu 3 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu 3 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 3 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit do sportovní haly;
1.4. vzdálenost diváků od sportovní plochy, technické zóny a stolku časoměřičů musí být nejméně 2 m.
2. Přítomnost sportovců, rozhodčích, delegátů, hlavního pořadatele, časoměřiče, hlasatele a členů realizačního týmu (tj. osoby přímo účastnící se na utkání) je povolena za následujících podmínek:
2.1. evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence ve FUTIS SFČR a zápis o utkání; každé družstvo je povinno pro tyto potřeby nahlásit delegátovi kontaktní osobu (vedoucího družstva, případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;
2.2. vedoucí družstva v plné míře zodpovídá za bezinfekčnost osob svého družstva uvedených v zápise o utkání a má za povinnost nejpozději 20 minut před úředním začátkem utkání předložit delegátovi popř. technickému delegátovi ke kontrole Protokol o bezinfekčnosti družstva (příloha číslo 1), kde budou uvedeny osoby, které splňují platná epidemiologická opatření MZČR, které potvrdí svým podpisem;
2.3. delegát popř. technický delegát následně provede kontrolu osob uvedených v Protokolu o bezinfekčnosti družstva. Delegát popř. technický delegát společně s rozhodčím jiné osoby družstva, než jsou uvedeny v Protokolu o bezinfekčnosti, k utkání nepřipustí;
2.4. delegát popřípadě technický delegát potvrdí svým podpisem a datem utkání Protokoly o bezinfekčnosti družstva a vrátí je vedoucímu družstva;
2.5. povinnost uchovávat Protokol o bezinfekčnosti družstva z utkání po dobu 30 dnů je zcela v režii klubu;
2.6. kontrolu bezinfekčnosti rozhodčích a delegátů má za povinnost Komise rozhodčích a Komise delegátů SFČR.
2.7. hlavní pořadatel v plné míře zodpovídá za bezinfekčnost osob pořadatelského sboru a má za povinnost nejpozději 20 minut před úředním začátkem utkání předložit delegátovi popř. technickému delegátovi ke kontrole Protokol o bezinfekčnosti pořadatelů (příloha číslo 2). Delegát popřípadě technický delegát potvrdí svým podpisem a datem utkání Protokol o bezinfekčnosti pořadatelů a vrátí je hlavnímu pořadateli utkání.
2.8. povinnost uchovávat Protokol o bezinfekčnosti pořadatelů z utkání po dobu 30 dnů je zcela v režii pořadatelského klubu;

3. Prokázání bezinfekčnosti
3.1. každá osoba (diváci, hráči, pořadatelé, rozhodčí, delegáti, statutární zástupci klubu, kameramani, televizní pracovníci a další) je povinna prokázat svoji bezinfekčnost v tištěné nebo v elektronické verzi při vstupu do sportovní haly tímto mimořádným opatřením:
3.1.1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
3.1.2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
3.1.3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
3.1.3.1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
3.1.3.2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;
3.1.3.3. za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;
3.1.3.4. za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
3.1.3.5. za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky;
3.1.3.6. písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
3.1.4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
3.1.5. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
3.2. organizátorovi utkání se zakazuje vpustit jakoukoliv osobu do sportovní haly, které se neprokáže splněním jedné podmínky v bodě 3.

4. Ochranné prostředky dýchacích cest
4.1. Všem osobám na základě mimořádného opatření MZČR se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének;
4.2. Zákaz dle bodu 4.1. se nevztahuje na:
4.2.1. hlasatele, moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních zpravodajstvích, přenosech;
4.2.2. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, rozcvičení, zápasu, soutěže apod., a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní utkání nebo přípravě na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,

5. Závěr
5.1. Tímto nařízením jsou povinny se řídit kluby celostátních futsalových soutěží, rozhodčí, delegáti a organizátor utkání.
 
« Zpět na seznam

PARTNEŘI KLUBU

Praha 10

Kontakt
  • SK Slavia Praha futsal - klub futsalu FIFA z.s.
  • Sídlo: Vladivostocká 1460, 10000 Praha 10
  • IČ: 26645696; EČ: 1409062
  • E-mail: info (a) slaviafutsal.cz
  • Uni Credit Bank: 2110673563/2700