Autor: Daniel Kolman   Vloženo dne: 17.4.2010

S naším semifinálovým soupeřeme Era-Packem Chrudim jsme se na konci zimy střetli v konci základní části soutěže na zimním stadionu, také před kamerami České televize. Po vyrovnaném prvním poločasu jsme nakonec podlehli 10:2. Utkání navštívil hojný počet fanoušků domácího týmu, i našeho klubu, a došlo k událostem, se kterými žádný slušný člověk nemůže souhlasit. Mimo halu došlo k ničení majetku a násilí, během utkání došlo k vhazování předmětů na hrací plochu. Za tyto nepřístojnosti byl potrestán i náš klub pokutou. Vzhelem k tomu, že vedení našeho klubu

bylo přesvědčeno, že neporušilo žádný bod soutěžních řádů, podalo proti rozhodnutí Disciplinární komise odvolání. Odvolací a revizní komise toto odvolání vyhodnotila jako zcela oprávněné a rozhodnutí DK zrušila v plném rozsahu.

Odvolací a revizní komise SF ČMFS (dále jen ORK), na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 15.4.2010, jako odvolací orgán ve věci odvolání SK Slavia Praha (dále i jen odvolatel) proti rozhodnutí DK SF ČMFS (dále jen DK) ze dne 18.2.2010, kterým byla klubu SK Slavia Praha uložena pokuta ve výši 3 000 Kč, a to za házení předmětů do hřiště a jiné výtržnosti fanoušky hostujícího klubu v rámci utkání 1. CL futsalu mezi kluby ERA-PACK Chrudim a SK Slavia Praha, po zvážení všech okolností rozhodla takto.


Rozhodnutí:

ORK ve složení Mgr. Jaroslav Topol a Ing. Pavel Němec (2 hlasy pro a JuDr. Jaroslav Svoboda se účasti jednání ve věci vzdal před zahájením řízení z důvodu vazby na účastníka sporu) přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a většinou hlasů rozhodla, že rozhodnutí DK se

z r u š u j e

v plném rozsahu a vyhovuje se tak odvolání klubu SK Slavia Praha ze dne 22.2.2010.


Odůvodnění:

ORK prostudovala všechny dostupné podklady k utkání ERA-PACK Chrudim – SK Slavia Praha tedy: zápis o utkání ze dne 6.2.2010, DVD záznam z utkání, zprávu TD utkání p. Michala Chyby, zprávu DS tohoto utkání p. Miroslava Maurera a odvolání SK Slavia Praha ze dne 22.2.2010. ORK shledala, že odvolání bylo podáno odvolatelem řádně a včas.

Z dostupných podkladů ORK má za dostatečně prokázané, že odvolatel v dostatečném časovém předstihu informoval pořadatele utkání (ERA-PACK Chrudim) o příjezdu fanoušků odvolatele. Odvolatel postupoval zcela v souladu se Soutěžním řádem SF ČMFS a v té době platném „Manuálu pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání“. Odvolatel svojí povinnost splnil tím, že zástupce odvolatele, pan Kolman, tři dny před utkáním telefonicky informoval zástupce pořadatele utkání, pana Hamsu, o příjezdu fanoušků odvolatele. V den utkání, asi hodinu před zápasem, počet fanoušků ještě blíže specifikoval.

ORK dále konstatuje, že rozhodnutí DK nemá oporu v Soutěžním řádu SF ČMFS, případně dalších futsalových norem. Povinnosti hostujícího klubu nebyly ke dni konání soutěžního utkání specifikovány jinak, než je uvedeno v čl. 25. odst. 2 Soutěžního řádu, který klub SK Slavia Praha naplnil tím, že o příjezdu svých fanoušků pořádající klub informoval. ORK má za to, že odvolatel neporušil žádnou povinnost, dle v té době platných předpisů SF ČMFS, mu uloženou, jako hostujícímu klubu.

ORK k věci dále uvádí, že bylo na zasedání Komise futsalu ČMFS dne 12.3.2010 schváleno nové znění Manuálu pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání v celostátních soutěžích futsalu s platností od 15.3.2010 (dále jen Manuál). Nové znění Manuálu upravuje mimo jiné přísnější podmínky a povinnosti pro hostující klub v rizikových utkáních.

Nad rámec rozhodnutí odvolání odvolatele ORK konstatuje, že s ohledem k účinnosti nového znění Manuálu jsou zpřísněny povinnosti pro hostující klub, a s tím následné možnosti k uložení sankcí za takové jejich porušení.

S ohledem na shora uvedené ORK rozhodla jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 14. dubna 2010

Mgr. Jaroslav Topol
předseda ORK SF ČMFS

Rozhodnutí na Fotbal.cz naleznete zde !

 
« Zpět na seznam

PARTNEŘI KLUBU

 

Kontakt
  • SK Slavia Praha futsal - klub futsalu FIFA z.s.
  • Sídlo: Vladivostocká 1460, 10000 Praha 10
  • IČ: 26645696; EČ: 1409062
  • E-mail: info (a) slaviafutsal.cz
  • Uni Credit Bank: 2110673563/2700